Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

van RHIMEX B.V. gevestigd te NL – Overschiese Kloeiweg 699 - 3045 LL  - ROTTERDAM.

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BEDRIJVEN DIE LID ZIJN VAN DE DPRA

DUTCH PLASTIC AND RUBBER ASSOCIATION, gevestigd te 's-Gravenhage

Artikel 1   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer, alsmede op alle offertes van de leverancier, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden, van welke aard ook, van de afnemer. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf, binden de leverancier eerst nadat deze schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd

Artikel 2   Offertes

a. Alle offertes zijn vrijblijvend. De leverancier is eerst gebonden nadat een order door hem schriftelijk is aanvaard dan wel door hem met de levering en/of uitvoering is begonnen. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden de leverancier eerst, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.

b. Alle afbeeldingen, tekeningen en verdere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden de leverancier slechts, indien zulks in de offerte en/of opdrachtbevestiging is vastgelegd.

c. Indien een offerte door de afnemer wordt aanvaard, heeft leverancier het recht binnen twee werkdagen na aanvaarding het aanbod,   gedaan   in de offerte, te herroepen

d. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van ons of ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.

e. Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

f. Wij zijn gerechtigd om de kosten, welke gemaakt zijn om een gecompliceerde aanbieding te doen, aan de wederpartij in rekening te brengen, indien geen overeenkomst wordt afgesloten.

Artikel 3   Prijs

a. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten, verpakking, emballages en eventueel verzekering.

b. De prijs voor het bedrijfsklaar installeren wordt afzonderlijk vermeld.

c. De prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bekende kostenbepalende factoren, te weten inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten. De leverancier heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen.

d. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

Artikel 4 - Betaling

a. Betaling dient door de leverancier te zijn ontvangen uiterlijk dertig dagen na iedere factuurdatum, zonder enige korting of compensatie.

b. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum.

c. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, heeft de leverancier het recht de verdere uitvoering van de levering en/of installatie op te schorten, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de afnemer binnen een door de leverancier dan te stellen schriftelijke termijn niet aan zijn betalingsverplichting zal hebben voldaan, heeft de leverancier tevens het recht de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst . In dat geval is hij ook gerechtigd tussentijds een zekerheidstelling te eisen. De leverancier behoudt zich in alle in dit lid genoemde omstandigheden voor zijn overige rechten uit te oefenen, zoals het terughalen van de geleverde goederen en schadevergoeding. Als de goederen worden teruggehaald zullen deze tegen inkoopwaarde worden gecrediteerd, mits in oorspronkelijke staat en dient het resterende bedrag onverwijld door koper te worden betaald.

d. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door de leverancier gemaakte invorderingskosten.

Artikel 5 - Levering/oplevering

a. De overeengekomen levertijd c.q. de termijn van oplevering vangt aan op de dag dat de leverancier de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.

b. De door leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient leverancier derhalve ingebreke te worden gesteld, als afnemer ontbinding wenst.

c. De leverancier behoudt zich het recht voor 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Indien de afnemer bepaalde shore-hardheid heeft voorgeschreven, moet met een tolerantie van + 5 of -5° rekening worden gehouden. Voor de toelaatbare maatafwijkingen wordt verwezen naar de voor de betreffende artikelen internationaal geldende normen, één en ander voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk is afgeweken en voorzover niet een speciale specificatie is overeengekomen.

d. Overschrijding van de levertijd c.q. de termijn van oplevering geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover de leverancier.

e. De oplevering van goederen, die bedrijfsklaar worden geïnstalleerd, wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat de leverancier dit aan de afnemer meedeelt.

f. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De afnemer kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.

Artikel 6 - Aanvaarding

Indien de afnemer niet binnen veertien dagen na levering c.q. oplevering van goederen schriftelijk bij de leverancier heeft gereclameerd, wordt hij geacht de goederen te hebben geaccepteerd, onverminderd artikel 12a. Indien de afnemer reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten, totdat de leverancier de klachten heeft onderzocht.

Artikel 7 - Uitvoering

a. De afnemer dient er voor te zorgen dat alle door derden te verrichten werkzaamheden in verband met de opdracht tijdig en op een juiste wijze verricht zullen zijn, alsmede dat alle voorzieningen en materialen tijdig gereed en geleverd zullen zijn, zodat de leverancier de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Indien de afnemer aan deze verplichtingen niet voldoet en hierdoor vertraging ontstaat wordt de termijn van oplevering naar evenredigheid verlengd en eventueel hieruit voortvloeiende kosten voor de leverancier zijn voor rekening van de afnemer. De betalingstermijn voor de afnemer blijft dan bovendien ongewijzigd, ook indien de goederen nog niet of niet-volledig geleverd zijn.

b. De uitvoering van de opdracht geschiedt onder leiding van de leverancier en uitsluitend volgens zijn aanwijzingen. Leverancier is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk wordt terzake overleg gepleegd.

Artikel 8 - Vervoer en behandelingskosten

a. Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de afnemer.

b. Retourzendingen worden door de leverancier uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.

c. Wij zijn gerechtigd voor orders met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen .

Artikel 9 - Eigendom

a. De door of in opdracht van de leverancier gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht blijven in ons eigendom, ook indien daarvoor kosten aan de afnemer in rekening zijn gebracht.

b. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat deze tekeningen, modellen en andere bescheiden niet worden vermenigvuldigd, of aan derden getoond of ter beschikking gesteld. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt, zal hij de hieruit voor de leverancier voortvloeiende schade moeten voldoen. Te allen tijde kan leverancier teruggave vorderen.

c. De afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken.

d. Alle door ons geleverde goederen, ook als deze volgens de overeenkomst op de locatie van afnemer of diens opdrachtgever door ons zijn gemonteerd, blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen afnemer ons uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigd is , met inbegrip van rente en kosten.

Zolang vaststaat dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op koper, is afnemer niet gerechtigd het geleverde uit zijn macht te brengen of op enig andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier.

e. Voor zover leverancier geen aanspraak kan maken op een eigendomsvoorbehoud, draagt leverancier de te leveren goederen aan afnemer over onder gelijktijdige vestiging van een stil pandrecht. Indien afnemer niet aan verplichtingen jegens leverancier voldoet, heeft leverancier het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle, aan afnemer in eigendom toebehorende roerende goederen, al dan niet door leverancier geleverd, zowel op tegenwoordige als toekomstige, alsmede op vorderingen , zowel tegenwoordige als toekomstige, van afnemer op derden. Afnemer is, in verband met het gestelde in de twee voorgaande bepalingen, gehouden zijn medewerking te verlenen aan het rechtsgeldig effectueren daarvan en wel voor rekening van afnemer.

Artikel 10 - Overmacht

a. Indien de leverancier door overmacht niet in staat is de opdracht normaal uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen /onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers.

b. In geval van ontbinding als bedoeld onder a. is de afnemer gehouden het in het kader van de opdracht beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

c. De leverancier is in deze gevallen niet tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, verplicht.

d. Indien de leverancier door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de opdracht, heeft hij het recht deze meerdere kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

a. De leverancier staat in voor de kwaliteit van de door hem geleverde en/of geïnstalleerde goederen.

b. Ingeval van tekortkomingen daaraan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de verplichtingen zoals in artikel 12 omschreven.

c. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan in eigendom van afnemer c.q. derden toebehorende goederen of aan personen wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van leverancier.

d. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het voldoen van door leverancier geleverde goederen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze goederen.

e. Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die met instemming van afnemer door leverancier zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden.

f. Onze aansprakelijkheid wordt begrensd door:

- zowel de netto-factuurwaarde van het geleverde; als

- door de omvang van de dekking van onze product/bedrijfsschadeverzekeringen.

Artikel 12 - Garantie/service

a. Indien de goederen binnen zes maanden na de levering c.q. oplevering gebreken vertonen die zijn ontstaan uitsluitend ten gevolge van ondeugdelijke fabricage, constructie of installatie, zullen deze goederen naar keuze van leverancier worden hersteld dan wel éénmaal opnieuw geleverd. De leverancier is dan niet aansprakelijk voor bijkomende kosten van de afnemer van welke aard dan ook.

b. Indien de afnemer aan geleverde of geïnstalleerde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht, of wel deze goederen niet op een normale wijze en voor een normaal doel heeft gebruikt, is de leverancier niet tot garantie verplicht.

c. Indien de afnemer een beroep wil doen op deze garantiebepaling, moet hij dit schriftelijk aan de leverancier mededelen, binnen veertien dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. De goederen moeten nadien in onveranderde staat worden gelaten, totdat de leverancier de klachten heeft onderzocht.

d. De afnemer verbindt zich de door ons afgeleverde goederen te keuren. De afnemer verklaart dat hij de goederen in goede staat en vrij van gebreken heeft afgenomen, tenzij hij binnen veertien dagen nadat de goederen door leverancier is afgeleverd, leverancier schriftelijk van deze gebreken op de hoogte stelt. Afnemer wordt geacht bekend te zijn met de werking van de goederen en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

e. De afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden terzake van door leverancier geleverde goederen of door leverancier verrichte werkzaamheden tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van de leverancier en de afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

f. De afnemer verbindt zich terzake van aansprakelijkheid van door hem aan derden doorgeleverde goederen, die door leverancier geheel of ten dele zijn gefabriceerd of waarvoor leverancier materialen heeft geleverd, een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 13 - Tekortkoming

a. Indien de afnemer niet of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting jegens de leverancier, zal de leverancier hem schriftelijk in gebreke stellen om binnen acht dagen aan zijn verplichtingen te voldoen. Na verloop van deze termijn is de afnemer in gebreke.

b. Indien de afnemer in gebreke is, voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt, heeft de leverancier het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst.

c. De leverancier heeft in de in de vorige leden genoemde gevallen tevens recht op schadevergoeding.

Artikel 14 - Bewijs

Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van de leverancier voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 15 - Kosten

Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en van juridische bijstand, die de leverancier moet maken om zijn rechten tegenover de afnemer geldend te maken, zijn voor rekening van de afnemer. Zij bedragen minimaal € 250,00.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Geschillen

Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de leverancier voor zover niet de Kantonrechter bevoegd is.

Artikel 18 - Auteursrecht

Het auteursrecht van deze algemene voorwaarden berust bij de Dutch Plastic and Rubber Association (DPRA) te 's-Gravenhage. Deze algemene voorwaarden mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze vereniging, behoudens voor eigen gebruik.

Artikel 19 - Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden van 29 juli 1982 zijn gewijzigd d.d. 8 april 1998 en traden in deze gewijzigde vorm in werking op 20 maart 1998 en gewijzigd op 30 september 2001 en treden in deze gewijzigde vorm in werking op 5 oktober 2003. Per 13 januari 2006 zijn deze voorwaarden in deze gewijzigde vorm in werking getreden en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar onder nummer 06/31.

Copyright © 2020 RHIMEX B.V.
Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren